Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Jouster Bierbrouwerij / Van Baerdt
Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de opdrachtnemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Retourrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de opdrachtgever tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het retourrecht door de opdrachtgever en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de opdrachtnemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting retourrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Eigendom en risico
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 – Retourbeleid / retourrecht

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.     Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de opdrachtgever producten,
digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze
zaken, digitale inhoud en/of diensten door de opdrachtnemer worden geleverd of door een derde
partij op basis van een afspraak tussen die derde en de opdrachtnemer;
2.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn
retourrecht;
3.     Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst is
aangegaan tot het leveren van goederen en/of diensten;
4.     Dag: kalenderdag;
5.     Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;
6.     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,
diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
opdrachtgever of opdrachtnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,
op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van
de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8.     Retourrecht: de mogelijkheid van de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand;
9.     Opdrachtnemer: Sneltest Kopen
10.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de opdrachtnemer en de
opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op
afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
11.   Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
Europese modelformulier voor herroeping;
12.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde
ruimte hoeven te zijn samengekomen;

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTNEMER

Jouster Bierbrouwerij.  
Groenendalstraat 5
8501ET Joure
info@jousterbrouwerij.nl
iBan: NL61RABO0333701267
BIC: RABONL2U
KVK: 52571750
BTW: NL850505240B01

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de opdrachtnemer en op
  elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
  zal de opdrachtnemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke
  wijze de algemene voorwaarden de opdrachtnemer ter hand worden gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
  vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
  voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op
  zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
  algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
  verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
  worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
  beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Wanneer een aanbod een onder voorwaarden geschiedt of een beperkte geldigheidsduur heeft,
  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. De aangeboden producten zijn duidelijk en gedetailleerd beschreven, zodat de opdrachtgever
  zich een goede beoordeling van het product kan vormen. Gebruikte afbeeldingen zijn een
  waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in
  het aanbod binden de opdrachtnemer niet.
 3. De geboden bedragen op de website zijn exclusief BTW, mits anders vermeld.
 4. Wanneer men kiest voor een product met prijs op aanvraag, wordt er pas een overeenkomst
  gesloten, nadat er contact is geweest tussen beide partijen, de handmatig aangemaakte factuur
  verzonden en voldaan is, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op
  het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  opdrachtnemer onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
  aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtnemer is bevestigd,
  kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van
  data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan
  betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De opdrachtnemer kan zich binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
  opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
  Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst
  niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
  uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De opdrachtnemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
  opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
  opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager, meesturen:
  a. Het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten
  terecht kan;
  b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het retourrecht gebruik
  kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het retourrecht;
  c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
  van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
  overeenkomst op afstand;  
  e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
  van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. Indien de opdrachtgever een retourrecht heeft; het retourformulier voor herroeping.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
  eerste levering.

ARTIKEL 6 – RETOURRECHT

 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
  gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
  opdrachtnemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
  opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever, of een vooraf door
  de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. Als de opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
  waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
  ontvangen. De opdrachtnemer mag, mits hij de opdrachtgever hier voorafgaand aan het
  bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten
  met een verschillende levertijd weigeren.
  b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
  waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
  onderdeel heeft ontvangen;
  c. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
  periode: de dag waarop de opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, het eerste
  product heeft ontvangen.
 3. Indien de opdrachtnemer de opdrachtgever de wettelijk verplichte informatie over het
  retourrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de
  oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien de opdrachtnemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de opdrachtgever
  heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd,
  verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de opdrachtgever die informatie heeft
  ontvangen.
 5. De terug te betalen verzendkosten bij een retour worden alleen gecrediteerd worden alleen
  gecrediteerd aan consumenten, wanneer de gehele bestelling wordt geretourneerd.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de
  aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat

de opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel
zou mogen doen.

 1. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
  gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 2. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
  opdrachtnemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
  informatie over het retourrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET RETOURRECHT DOOR DE OPDRACHTGEVER EN
KOSTEN DAAR

 1. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn retourrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
  door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
  opdrachtnemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
  melding, zendt de opdrachtgever het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde
  van) de opdrachtnemer. Dit hoeft niet als de opdrachtnemer heeft aangeboden het product zelf
  af te halen. De opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het
  product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De opdrachtgever zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
  mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de opdrachtnemer verstrekte
  redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het retourrecht ligt bij de
  opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
  opdrachtnemer niet heeft gemeld dat de opdrachtgever deze kosten moet dragen of als de
  opdrachtnemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de opdrachtgever de kosten voor
  terugzending niet te dragen.
 6. Indien de opdrachtgever herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting
  van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn
  gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de
  opdrachtgever de opdrachtnemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van
  de verbintenis dat door de opdrachtnemer is nagekomen op het moment van herroeping,
  vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. Custom producten kunnen door de opdrachtgever nooit retour worden gestuurd. Bij defecten
  producten wordt door de opdrachtnemer meegedacht met de opdrachtgever naar een geschikte

oplossing. Ook in dit geval is de opdrachtnemer nog steeds niet verplicht de custom producten
retour te nemen.

 1. De opdrachtgever draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van
  water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
  hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. De opdrachtnemer de opdrachtgever de wettelijk verplichte informatie over het retourrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping niet heeft verstrekt, of; 
b. De opdrachtgever draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op
een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
c. Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. Hij niet heeft erkend zijn retourrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. De opdrachtnemer heeft nagelaten deze verklaring van de opdrachtgever te bevestigen.

 1. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn retourrecht, worden alle aanvullende
  overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER BIJ HERROEPING

 1. Als de opdrachtnemer de melding van herroeping door de opdrachtgever op elektronische wijze
  mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De opdrachtnemer vergoedt alle betalingen van de opdrachtgever, indien levering aan
  consument, inclusief eventuele leveringskosten door de opdrachtnemer in rekening gebracht
  voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de
  opdrachtgever hem de herroeping meldt. Tenzij de opdrachtnemer aanbiedt het product zelf af te
  halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
  opdrachtgever aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder
  valt.
 3. De opdrachtnemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de opdrachtgever
  heeft gebruikt, tenzij de opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is
  kosteloos voor de opdrachtgever.
 4. Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
  goedkoopste standaardlevering, hoeft de opdrachtnemer de bijkomende kosten voor de
  duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 – UITSLUITING RETOURRECHT

De opdrachtnemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het retourrecht, maar
alleen als de opdrachtnemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:
a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
kunnen voordoen.

ARTIKEL 11 – DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
  veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de opdrachtnemer producten of diensten waarvan de prijzen
  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de opdrachtnemer geen
  invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
  het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de opdrachtnemer dit bedongen heeft en: 

a. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. De opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 12 – NAKOMING OVEREENKOMST, GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. De opdrachtnemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het
  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
  de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
  en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de opdrachtnemer er tevens voor in
  dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de opdrachtnemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
  garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van
  de overeenkomst tegenover de opdrachtnemer kan doen gelden indien de opdrachtnemer is
  tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de opdrachtnemer, diens
  toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de opdrachtgever bepaalde rechten of
  vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
  tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Bij led-producten dient een tolerantie van maximaal 5% uitval te worden aanvaard.
 5. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de factuurwaarde.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor een gevolg- en/of immateriele schade.

ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
  nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het
  adres dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
  vermeld, zal de opdrachtnemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
  binnen 3 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de
  bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
  worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling
  geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst
  zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de opdrachtnemer het bedrag dat de opdrachtgever
betaald heeft onverwijld terugbetalen.

ARTIKEL 14 – BETALING

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de opdrachtgever
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de
  overeenkomst/plaatsen van een bestelling. 
 2. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
  onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer 1% rente per maand
  verschuldigd.
 4. In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan
  opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer
  buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane

vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend
conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het
openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14
dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt
voldaan.
b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke
kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op
een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR
100,– voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

ARTIKEL 15 – EIGENDOM EN RISICO

 1. Totdat de opdrachtgever al hetgeen bij ons verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst heeft
  betaald, inclusief renten en kosten blijven de door ons geleverde goederen en te leveren
  goederen ons volledig en uitsluitend eigendom.
 2. De opdrachtgever mag de geleverde goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht
  daarop verlenen mits de eigendom niet op de opdrachtgever is overgegaan. Op ons eerst
  verzoek dient de opdrachtgever mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op
  vorderingen die de opdrachtgever uit hoofde van de doorlevering op zijn afnemers verkrijgt of zal
  verkrijgen.
 3. De goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn gehuurd dan wel geleverd dienen door de
  opdrachtgever met de nodige zorgvuldigheid en als ons herkenbaar eigendom te bewaren. De
  opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle schade. Hieronder valt schade als gevolg van
  gebruik, vermissing of diefstal ontstaan in de periode voorafgaand aan de eigensomoverdracht of
  verhuurperiode. Diefstal, vermissing en schades dienen onverwijld aan ons te worden gemeld.
 4. Het risico van het transport van de goederen is voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan het transport, inclusief het risico voor
  onze rekening komt en om welke reden dan ook, niet mocht slagen, dan zijn wij niet gehouden
  tot verdere schadeloosstelling dan het bedrag van de beschadigden of de verloren goederen
  tijdens het transport.

ARTIKEL 16 – KLACHTENREGELING

 1. De opdrachtnemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de

opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de opdrachtnemer.

 1. Bij de opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
  vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
  verwerkingstijd vraagt, wordt door de opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer
  uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op de tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, en op eventuele
  nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, alsmede op de daaruit voortvloeiende
  rechtsverhoudingen uit welken hoofde ook, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,
  ook indien de opdrachtgever zich buiten Nederland mocht bevinden.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van
  geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de
  opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben
  ingespannen een geschil onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 18 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
  nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
  zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 19 – RETOURBELEID / RETOURRECHT

 1. Wij hanteren een zichttermijn van 14 dagen. Mocht u afzien van een bestelling, dan kunt u het
  pakket binnen veertien dagen na ontvangst aan ons retourneren zonder opgaaf van redenen. Dit
  geldt alleen voor particulieren, zakelijke bestellingen worden individueel beoordeeld. U kunt een
  retour melden via het contactformulier op onze website. Het onbeschadigde product gaarne –
  indien mogelijk – in originele verpakking terugzenden. Geopende flessen of shotjes kunnen niet
  worden retour gezonden. De verzending naar ons retour is voor uw rekening en risico, verpakt u
  de producten degelijk.
 2. Zorgt u ervoor dat het pakket onbeschadigd, goed verpakt – en indien mogelijk in originele
  verpakking – retour verzonden wordt, samen met een kopie van uw factuur en bank-/gironummer
  t.a.v. onze klantenservice. Geef bij de retourzending duidelijk aan wat u wilt (omruilen voor een

ander artikel of aankoopbedrag crediteren). U bent zelf verantwoordelijk voor de retourzending,
de kosten voor de retourverzending zijn voor eigen rekening. 
Na ontvangst van de retourverzending wordt het aankoopbedrag binnen 7 dagen op uw rekening
gestort.
De volgende producten komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking:
· Producten die beschadigd, gebruikt of incompleet zijn.
· Ingewisselde vouchers of tegoedbonnen.
· Op maat gemaakte producten.
· Express verzendkosten

Winkelwagen
Scroll naar boven